สถานที่ตั้งสำนักงานเกษตรอำเภอภูเรือ

สำนักงานเกษตรอำเภอภูเรือ 272 หมู่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160
โทร. 0-4289-9058 , โทรสาร.0-4289-9581 e-mail : Agripr@doae.go.th

สำนักงานเกษตรอำเภอภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160 โทรศัพท์ 0-4289-9058
E-mail: Agripr@doae.go.th

 

กลับ