บุคลากร

 

 


 
 
0
นายสุพจน์ อ้ายมา
เกษตรอำเภอภูเรือ
 

นางสาวเบญจรัตน์ วันทองสุข
เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน
0
ชำนานายทรงสิทธิ์ ศรีอาจ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นายทรงกลด พิมใจ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
0
นางสาวฤดี ขะพินิข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวไพรินทร์ พรหมสอาด
เจ้าพนักงานธุรการ
สำนักงานเกษตรอำเภอภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160 โทรศัพท์ 0-4289-9058
E-mail: Agripr@doae.go.th

 

กลับ